Logo Black

Kunstudvalget i Aalborg Kommune

Vedtægter for Kunstudvalget i Aalborg Kommune


§1. Kunstudvalget i Aalborg Kommune er nedsat af Aalborg Byråd i henhold til Lov om kommunernes styrelse §17 stk. 4.


§ 2. FORMÅL
Kunstudvalgets formål er at administrere de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af billedkunst, fordele indkøbt kunst og udøve ejerrådigheden på kommunens vegne.
Stk. 2. Midlerne tilvejebringes ved bevillinger fra Aalborg Byråd.
Stk. 3. Kunstudvalget er kommunens rådgivende organ i billedkunstneriske spørgsmål, herunder også ved udsmykningsopgaver af kommunale bygninger. Kunstudvalget rådgiver efter anmodning kommunens stå-ende udvalg, økonomiudvalget og byrådet.

 


§ 3. SAMMENSÆTNING
Kunstudvalget består af 8 medlemmer som udpeges af Aalborg Byråd. Udpegningen
af medlemmer følger byrådets valgperioder. Sundheds- og Kulturforvaltningen fungerer som sekreta-riat for Kunstudvalget.
Stk. 2. 3 medlemmer udpeges direkte af byrådet. Heraf skal mindst 2 have sæde i Byrådet og om muligt i Sundheds- og Kulturudvalget.
Stk. 3. De resterende 5 medlemmer af kunstudvalget skal være fagpersoner fra billedkunstverdenen, re-præsenterende såvel den nationale som den lokale billedkunst. Både aktive billedkunstnere og personer med kunstfaglig indsigt skal være at finde i kunstudvalget.
3 lokale medlemmer udpeges på den måde, at Billedkunstnernes Forbund og ”KUNSTEN- Museum of Modern Art” samt Kunsthal Nord indstiller 2 mulige kandidater hver – blandt henholdsvis aktive kunst-nere, og personer med kunstfaglig indsigt til Aalborg Byråd.
2 medlemmer indstilles til Aalborg Byråd af Kunstudvalgets ud fra hvilken kunstfaglig indsigt, der yderli-gere vil være behov for at have repræsenteret i bestyrelsen.
Stk. 4. Kunstudvalget vælger selv sin formand blandt de direkte byråds- udpegede medlemmer jf. § 3, stk. 2.
Stk. 5. Kunstudvalget fastsætter selv sin forretningsorden efter det konstituerende møde.
Stk. 6. Inden udgangen af en valgperiodes første år udarbejder Kunstudvalget et visionspapir for de kom-mende 4 år. På det første møde i hvert kalenderår udarbejdes en handlingsplan for
det kommende år.
Stk. 7. Udover de kunstfaglige medlemmer kan Kunstudvalget ved særlige projekter søge bistand hos an-dre sagkyndige efter behov.
2/2

 


§ 4. KUNSTUDVALGETS VIRKE

Kunstudvalgets formål realiseres ved
• at indkøbe kunstværker til Aalborg Kommune i henhold til bevillinger fra Aalborg Byråd.
• Rådgive Sundheds- og Kulturudvalget om retningslinjer for støtte til kunstværker til Aalborg Kommunes offentlige rum
Placering af kunstværker skal ske i offentlige anlæg/institutioner og ved offentlige bygninger, eller hvor borgerne ofte færdes.
Indkøb af – eller støtte til - kunstværker kan ske i samarbejde med Statens Kunstfond, øvrige fonde og private virksomheder.

Stk. 2. Ved udvendig placering på/ ved private bygninger/ arealer, hvor borgerne ofte
færdes, kan Kunstudvalget rådgive Sundheds- og Kulturforvaltningen om evt. at indgå i samarbejde med andre institutioner eller virksomheder.

Stk. 3. Kunstudvalgets medlemmer er inhabile i sager, som de har en personlig interesse i via egen kunstnerisk praksis, arbejdsplads eller forening. I øvrigt henvises til lovgivningens habilitetsregler – her-under Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.

Stk. 4. Kunstudvalget er forpligtet til at være i kontakt med det aalborgensiske kunstmiljø og skal som mini-mum afholde ét offentligt møde med kommunens kunstaktører pr. år.


§5. GEOGRAFISK PERSPEKTIV

Det kunstfaglige perspektiv er høj kunstnerisk kvalitet og et nationalt og internationalt udsyn samtidig med at Kunstudvalget søger at prioritere lokale kunstnere.

§6. SAMARBEJDE MED ANDRE FORVALTNINGER

For gensidig orientering afholdes mindst 1 gang årligt fælles møde med rådmanden for By- og Land-skabsforvaltningen, repræsentanter for Plan & Udvikling og Park & Natur, samt evt. andre relevante of-fentlige myndigheder.
Formålet er bl.a. at sikre udvalgets opmærksomhed på kommende initiativer inden for byplanlægning og større byggeopgaver.


§ 7 REGNSKAB

Kunstudvalget aflægger senest den 1. oktober over for Sundheds- og Kulturudvalget regnskab og beret-ning om kunstudvalgets virksomhed i det senest afsluttede kommunale regnskabsår.


§ 8 IKRAFTTRÆDEN

Med vedtagelse i Byrådet vil nærværende vedtægter være gældende fra 1. januar 2022.
Vedtægterne erstatter vedtægter af 24. september 2012.
Således vedtaget i Byrådet på mødet den 27.09.2021

Sluk skærmen & skab sammen

Her på siden giver vores kunstnere og formidlere jer på bedste Jørgen Clevin-facon inspiration til små, kreative gør det selv-projekter. Det hele kan laves derhjemme med materialer, man for det meste har i hjemmet.

Sluk skærmen & skab sammen

Med kridt, kul og en gammel dug kan i skabe store flotte flag. Er jeres flag i lange baner eller har det form som en trekant? Har det mønstre eller takker? Og ser det eller oldgammelt eller spritnyt ud? Se med i videoen her, hvor Mette og Clara guider jer gennem det kreative flag-eksperiment.

Sluk skærmen & skab sammen

Med kridt, kul og en gammel dug kan i skabe store flotte flag. Er jeres flag i lange baner eller har det form som en trekant? Har det mønstre eller takker? Og ser det eller oldgammelt eller spritnyt ud? Se med i videoen her, hvor Mette og Clara guider jer gennem det kreative flag-eksperiment.

Katrine Hjorth Madsen

Studerende

katrine.madsen@aalborg.dk

Katrine Hjorth Madsen

Studerende

katrine.madsen@aalborg.dk