Logo Black

Vedtægter for Aalborg Kommunes Billedkunstråd

 


§1.

Aalborg Kommunes Billedkunstråd er nedsat af Aalborg Byråd i henhold til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning § 5.

§ 2. FORMÅL
Aalborg Kommunes Billedkunstråds formål er at rådgive Sundheds- og Kulturudvalget om anvendelsen af Aalborg Kommunes kunstpuljer.

Stk. 2. Midlerne tilvejebringes ved bevillinger fra Aalborg Byråd.

§ 3. SAMMENSÆTNING
Aalborg Kommunes Billedkunstråd består af 8 medlemmer som udpeges af Aalborg Byråd. Udpegningen af medlemmer følger byrådets valgperioder.
Sundheds- og Kulturforvaltningen fungerer som sekretariat for Aalborg Kommunes Billedkunstråd.

Stk. 2. 3 medlemmer udpeges direkte af byrådet. Heraf skal mindst 2 have sæde i Byrådet og om muligt i Sundheds- og Kulturudvalget.

Stk. 3. De resterende 5 medlemmer af Aalborg Kommunes Billedkunstråd skal være fagpersoner fra billedkunstverdenen, repræsenterende såvel den nationale som den lokale billedkunst. Både aktive billedkunstnere og personer med kunstfaglig indsigt skal være at finde i Aalborg Kommunes Billedkunstråd.

3 lokale medlemmer udpeges på den måde, at Billedkunstnernes Forbund og ”KUNSTEN- Museum of Modern Art” samt Kunsthal Nord hver indstiller 2 mulige kandidater – blandt henholdsvis aktive kunstnere, og personer med kunstfaglig indsigt – til Aalborg Byråd.

2 medlemmer indstilles til Aalborg Byråd af Aalborg Kommunes Billedkunstråd ud fra hvilken kunstfaglig indsigt, der yderligere vil være behov for at have repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 4. Aalborg Kommunes Billedkunstråd vælger selv sin formand blandt de direkte byråds- udpegede medlemmer jf. § 3, stk. 2.

Stk. 5. Aalborg Kommunes Billedkunstråd fastsætter selv sin forretningsorden efter det konstituerende møde.

Stk. 6. Inden udgangen af en valgperiodes første år udarbejder Aalborg Kommunes Billedkunstråd et visionspapir for de kommende 4 år. På det første møde i hvert kalenderår udarbejdes en handlingsplan for det kommende år.

Stk. 7. Udover de kunstfaglige medlemmer kan Aalborg Kommunes Billedkunstråd ved særlige projekter søge bistand hos andre sagkyndige efter behov.

§ 4. Billedkunstrådets Virke
Billedkunstrådets formål realiseres ved:

Stk. 1. Aalborg Kommunes Billedkunstråd rådgiver Sundheds- og Kulturudvalget om fastsættelse af retningslinjer for støtte fra Aalborg Kommunes Kunstpuljer.

Aalborg Kommunes Billedkunstråd rådgiver Sundheds- og Kulturforvaltningen om de enkelte ansøgninger til kunstpuljerne.

Stk. 2. Billedkunstrådets medlemmer er inhabile i sager, som de har en personlig interesse i via egen kunstnerisk praksis, arbejdsplads eller forening. I øvrigt henvises til lovgivningens habilitetsregler – herunder Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.

Stk. 3. Aalborg Kommunes Billedkunstråd er forpligtet til at være i kontakt med det aalborgensiske kunstmiljø og skal som minimum afholde ét offentligt møde med kommunens kunstaktører pr. år.

§5. GEOGRAFISK PERSPEKTIV
Det geografiske virkefelt er Aalborg Kommune. Det kunstfaglige perspektiv er høj kunstnerisk kvalitet og et nationalt og internationalt udsyn samtidig med at Billedkunstrådet søger at prioritere lokale kunstnere, udstillinger og andre kunstfaglige initiativer.

§ 7 IKRAFTTRÆDEN
Med vedtagelse i Byrådet vil nærværende vedtægter være gældende fra 1. januar 2022.